Alytaus Dzūkijos mokykloje pradedamas pasirengimas dirbti pagal Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d.  įsakymu Nr. V- 735 patvirtintą „Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalis“.

Kūrybiškumas – tai pačios gamtos dovanotas gebėjimas daryti gyvenimą prasmingesnį, gražesnį, įdomesnį, tai gebėjimas atsisakyti stereotipų, klišių ir kurti naujas idėjas, mintis. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas. Sparčiai kintančios ekonominės sąlygos kelia ypatingus reikalavimus žmogui – iš jo reikalaujama nuolatinio mokymosi, iniciatyvumo, savarankiškumo, kūrybiškumo. Kūrybinis mąstymas, kaip didžiai vertinga asmenybės savybė, turi būti ugdomas nuo pat mažens – šeimoje, darželyje, mokykloje. Jis pasireiškia įvairiose veiklos sferose: moksle, mene, gamyboje, pagaliau buityje. Tai vaiko polinkis į naują, originalų ar novatorišką komponavimą, modeliavimą ar mąstymą.

Didžiausią įtaką vaiko kūrybiškumo plėtotei turi aplinka. Mokyklos, klasės klimatas yra vienas iš stipriausių kūrybinį mąstymą ugdančių veiksnių, o kiekvieno mokinio kūrybi­nei saviraiškai palankios atmosferos klasėje sudarymas labiausiai priklauso nuo mokytojo nuostatų ir darbo stiliaus.

Kūrybiškumą ugdyti galima tik sužadinus kūrybinės veik­los poreikį. Pritaikant įvairių šalių patirtį Lietuvos švietimui siūloma sertifikuota, išbandyta, nuosekli programa skatinanti minėtus mokinių gebėjimus.  Todėl mokykla planuoja įgyvendinti  Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d.  įsakymu Nr. V- 735 patvirtintą „Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalis“.

Dzūkijos mokykloje programą įgyvendinti planuojama pradiniame ugdyme kartu su inžineriniu ugdymu (1–4 klasėse), pagrindiniame ugdyme kartu su inžineriniu ugdymu (5–8 klasėse) ir bendradarbiaujant su A. Ramanausko-Vanago gimnazija pagrindiniame ugdyme kartu su inžineriniu ugdymu (9–10 klasėse), viduriniame ugdyme kartu su inžineriniu ugdymu (11–12 klasėse), atsižvelgiant į ugdytinių gebėjimus ir poreikius, ugdymo turiniui keliamus reikalavimus.

Svarbiausios programos dalys:

  • 1–8 klasėje pagrindinis privalomasis dalykas – inžinerija;
  • 5–8 klasėje pasirenkamieji dalykai, kurie gali būti:
  • gamtamokslinio ugdymo sritis (gamtamoksliniai tyrimai, biotechnologija, ekokultūra, mechatronika, elektrotechnika ir kt.);
  • informacinių technologijų sritis (programavimo pagrindai, robotika ir kt.);
  • meninio ugdymo, technologijų sritys (medijų raiška, animacija, interaktyvus dizainas, kompiuterinė grafika ir kt.) ar kitos sritys.

Jų programas mokykla rengs kiekvienais metais, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir mokyklos išteklius. Mokiniui bus privalomas bent vienas pasirenkamasis dalykas per mokslo metus. Pasirenkamųjų dalykų programomis mokykla sustiprins savo savitumą ir ugdymo prioritetus.

Bus siūlomos 1–8 klasėse neformaliojo švietimo programos, kurias mokiniai galės rinktis, siekdami praplėsti inžinerinę kompetenciją;

Programos turinio dalis (iki 25 procentų) 1–8 klasėse integruojama į pradinio, pagrindinio ugdymo bendrųjų programų mokomuosius dalykus.

Mokykla siekia dirbti kuo šiuolaikiškiau, nesitenkinant vien mokomosios medžiagos įsiminimu ir atgaminimu, bet taikant grupinį, projektinį darbą, plėtojant vaikų kūrybiškumą.  Įgyvendinat inžinerinio  ugdymo pakraipą mokiniai kūrybiškai bus skatinami savarankiškai kelti problemas ir bandyti jas spręsti, ieškoti įdomesnių, neįprastų sprendimo būdų bei rezultatų kuriant ir modeliuojant.

Kokių turite minčių? Laukiame pasiūlymų ir Jūsų nuomonių elektroniniu paštu vilija.susinskiene@dzukijosmokykla.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silva Balčiuvienė

Kategorija : Be kategorijos