Pasibaigus metams įprasta pažvelgti atgal, įvertinti  rezultatus, pastebėti, kaip mes paaugome, tobulėjome, pergalvoti, ką  turime  keisti, daryti kitaip. Alytaus Dzūkijos mokyklai 2021-ieji metai buvo mokymosi ir atsinaujinimo metai. Padėti pagrindai ateinantiems keleriems metams, kviečiantys mokinius, mokytojus „švęsti pamoką“. Apie tai noriu ir pasidalinti su jumis.

2020-2021 mokslo metus užbaigėme nuotoliniu būdu. Mokyklą baigė 92 aštuntos klasės mokiniai, šeši dešimtos specialiojo ugdymo klasės mokiniai. Rugsėjo pirmąją į mokyklą susirinko 602 mokiniai.

Nors karantinas keitė mūsų planus, gyvenimas nesustojo, darbai vyko vienas paskui kitą: pradėtas ir baigtas pagrindinio pastato antrojo korpuso vidaus remontas. Sukurtos jaukios mokymosi ir poilsio erdvės. Renovuotas specialiųjų ir lavinamųjų klasių pastatas, įrengtas keltuvas. Mokykla įsigijo naujos kompiuterinės įrangos kiekvienam mokytojui, naujų mokymo priemonių  kabinetams. Dėl specialiųjų ir lavinamųjų klasių pastato renovacijos, specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai vis dar ugdomi kitos mokyklos patalpose.

Dėl karantino žiemą ir pavasarį sustoję projektai vasarą buvo sėkmingai atnaujinti. Dešimt pedagogų vyko į Erasmus+ projekto „Pozityvaus mokymosi strategijos pagal Martiną Selingmaną: Laimingos mokyklos link“ mokymus, Ispanijoje įgiję naujos patirties, mokytojai kuria ir išbando laimingos mokyklos modelį. Penki mokyklos pedagogai dalyvavo Rygoje Erasmus+ projekto „Efektyvios mokinių skaitymo strategijos“ mokymuose, gautas žinias bibliotekininkės kartu su mokytojais naudoja inicijuojant naujus projektus, skatinančius vaikus daugiau skaityti knygas. Keturi pedagogai dalyvavo Erasmus+ sport „Sportas be ribų“ projekto partnerių susitikimuose Kuldigoje (Latvija) ir Gižycke (Lenkija) .  Šio projekto metu kilo idėja mokinių sportinę veiklą vykdyti socialinių partnerių patalpose, mokyti lavinamųjų ir specialiųjų klasių vaikus žaisti bočia žaidimą. Interreg Lietuva – Lenkija projekto „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ metu trys pedagogai gavo licenciją darbui su biofeedback įranga (tai biologinio grįžtamojo ryšio metodas – pagalba emocinių ir elgesio problemų bei autizmo sutrikimą turintiems vaikams). Pedagogai, mokinių tėvai, administracijos darbuotojai susipažino su Gižycko miesto pagalbos sistema negalią turintiems žmonėms. Keturi mokyklos pedagogai Erasmus+ programos lėšomis vyko stažuotei į Italiją, kur tobulino anglų kalbos ir mokymo metodikas.

Mokykla aktyvi dalyvaudama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros vykdomuose projektuose: gamtos mokslų mokytojai dirba projekte: „Integralaus gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms išbandymas, tobulėjimas ir diegimas“, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos mokslų, pradinių klasių mokytojai dirba su didesnį gebėjimų potencialą turinčiais mokiniais projekte ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“, įgyvendinamas projekto „Renkuosi mokyti“  mokyklos pokyčių planas pamokos kokybei gerinti, projektas  „STEAM ugdymo tobulinimas“ suteikia galimybes daugiau dėmesio skirti gamtos mokslų, matematikos, technologijų, meno ugdymui. Organizuota ne viena dešimtis eTwinning projektų. Toliau nuosekliai mokykloje įgyvendinama „Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programa“. Kiekvienas šių projektų svarbus siejant ugdymą su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojant mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Mokyklos pedagogai taip pat džiaugiasi ir didžiuojasi pasiekimais: „Kokybės statulėle“ už kokybiškai įgyvendintą Erasmus+ projektą, laimėtą Erasmus+ programos akreditaciją septyniems metams, kuris užtikrina finansavimą mokinių ir mokytojų mainams, stažuotėms Europoje, gautą finansavimą Erasmus+ projektui „Žalieji amatai“, skirtą mokinių profesinio informavimo sistemai tobulinti.

Rugsėjį grįžome į naujas erdves, pasiilgę bendravimo. Tačiau mokytojai pastebėjo nemažai mokymosi spragų, tam  skirtos individualios konsultacinės valandos. Kita problema – vaikų emocinė būsena. Klasių auklėtojai, mokyklos pagalbos specialistai daug kalbasi su mokiniais apie emocijas, organizuoja paskaitas, užsiėmimus, susitikimus su psichologais, žinomais žmonėmis. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija finansuoja „Geros savijautos“ programą, šios programos galimybėmis pasinaudojo dauguma mokyklos mokinių. Panaudotos visos Kultūros paso lėšos. Organizuotos mokiniams nuotolinės ir kontaktinės edukacinės veiklos. 1-4 klasėse pradėta nuosekliai taikyti  „Q3sveikatos ugdymo programa“. Vykdydami prevencines Covid-19 ligos  priemones didelį dėmesį skyrėme patalpų dezinfekavimui, vėdinimui, kaukių dėvėjimui, testavimo organizavimui.

Pajutome didesnį tėvų domėjimąsi vaiko mokymusi, mokyklos gyvenimu. 2021metais vyko trys bendri seminarai mokytojams ir tėvams. Tėvų susirinkimai organizuoti įvairiais būdais: nuotoliniu, mišriu ir gyvai. Pietums kartu su mokyklos vadovų komanda mokyklos valgykloje dalyvavo dešimt mamų, įsikūrė specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokinių tėvų komitetas, kuris, tikimasi, peraugs į asociacijos veiklą, tėvams  pasiūlius buvo surengtas Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimas, įtraukiant ir kitas mokyklas, socialinius partnerius.

Per 2021 metus 23 procentai 1-8 klasių mokinių dalyvavo  konkursuose, olimpiadose. Miesto lygio konkursuose nugalėtojais tapo 26 mokiniai; šalies lygio konkursuose 78 mokiniai, tarptautinio lygio konkursuose 13 mokinių.

Mokyklos bendruomenės nariai 2021m. paskyrė 1,6 proc GPM 1708,00 eurų. Esame dėkingi mokyklos buvusiai mokinei Magdutei, kuri iš savo pensijos kasmet mokyklai perveda po 200 eurų. Džiaugiamės, kad finansiškai metus baigėme sėkmingai.

2022-uosius metus pasitinkame tikėdami tuo ką darome ir  priimdami  iškilusius iššūkius – padėti mokiniams pašalinti mokymosi spragas, stiprinti vaikų atsakomybę už savo mokymąsi, gilinti vaikų ir šeimos supratimą apie fizinės bei emocinės sveikatos svarbą, priemones sveikatinimui stiprinti. Tikime tai pasieksime susitelkę visi:  mokyklos darbuotojai, tėvai ir mokytojai, galvodami apie kiekvieną vaiką atskirai, taikydami efektyvius mokymo būdus, bendradarbiaudami su pagalbos specialistais, greitai reaguodami į netinkamą elgesį, tiesiog kurdami laimingą mokyklą, kurioje gera kiekvienam.

 Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorė  Vilija Sušinskienė

Kategorija : Be kategorijos