MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Ugdymo modernizavimas, švietimo kokybės gerinimas:

1.1. tobulinti pamokose bendrųjų, dalykinių ir inžinerinių kompetencijų visumą, akcentuojant mokėjimo mokytis kompetenciją;

1.2. tobulinti pasiekimų ir pažangos stebėjimo būdus bei metodus, atitinkančius individualias kiekvieno mokinio galimybes;

1.3. reguliuoti mokinių mokymosi krūvį, taikant ugdyme daugiau įvairovės, praktinės tiriamosios veiklos, užsiimant neformaliomis veiklomis.

2. Kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymas:

2.1. stiprinti bendradarbiavimą ugdant;

2.2. vesti praktines veiklas pilietinei bendruomenei burti.

3. Saugios ir sveikos edukacinės aplinkos kūrimas:

3.1. taikyti ir kurti mokymuisi palankią inovatyvių erdvių aplinką;

3.2. plėtoti ir gilinti socialinį emocinį ugdymą.